فهرست پروژه هاي آبرسانی شهري و روستایی اجرا شده

فهرست پروژه هاي آبرسانی شهري و روستایی اجرا شده

فهرست پروژه هاي آبرسانی شهري و روستایی اجرا شده

در جدول ذیل فهرست پروژه هاي آبرسانی شهري و روستایی اجرا شده شرکت آورده شده است:

 

ردیف

عنوان پروژه مبلغ کارکرد (میلیون ریال) کارفرما وضعیت
1 اجرای شبکه توزیع آب در روستای زلزله­ زده شهرستان تبریز (بطول کلی 6100 متر) 737 شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان­شرقی خاتمه یافته
2 تکمیل خط انتقال آب در مجتمع آبرسانی قوریگل شهرستان بستان­ آباد (بطول کلی 11400 متر) 502 ”      “ ”      “
3 اجرای شبکه توزیع آب در روستای هفت­ چشمه شهرستان آذرشهر (بطول کلی 6200 متر) 240 ”      “ ”      “
4 تکمیل اجرای شبکه توزیع آب در روستای قاضی­ جهان شهرستان آذرشهر ( بطول کلی حدود 9450 متر) 330 ”      “ ”      “
5 اجرای شبکه توزیع آب در روستای الوانق شهرستان آذرشهر (بطول کلی 3800 متر) 171 ”      “ ”      “
6 اجرای خط انتقال آب روستای الوانق شهرستان آذرشهر (بطول کلی 4050 متر) 201 ”      “ ”      “
7 اجرای شبکه توزیع آب در روستای قاضی­ جهان شهرستان آذرشهر (بطول کلی 3800 متر) 143 ”      “ ”      “
8 تکمیل اجرای شبکه توزیع آب در روستای شیرامین شهرستان آذرشهر  (بطول کلی 1850 متر) 97 ”      “ ”      “
9 اجرای شبکه توزیع آب در روستای شیرامین شهرستان آذرشهر (بطول کلی 14250 متر) 547 ”      “ ”      “
10 اجرای شبکه توزیع آب در روستای حاج­ عبدال شهرستان تبریز (بطول کلی 4650 متر) 257 ”      “

”      “

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

Enter your keyword