اجراي شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب کوي اساتید و خط انتقال آبهاي سطحی مرکز فناوريهاي نوین (دیسپاچینگ) زنجان

اجراي شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب کوي اساتید و خط انتقال آبهاي سطحی مرکز فناوريهاي نوین (دیسپاچینگ) زنجان

اجراي شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب کوي اساتید و خط انتقال آبهاي سطحی مرکز فناوريهاي نوین (دیسپاچینگ) زنجان

این پروژه شامل 3 بخش اجرایی اصلی است؛
الف) اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب کوي اساتید دانشگاه علوم پزشکی زنجان بطول تقریبی 400 متر با لوله پلی اتیلن فاضلابی 250 میلیمتر و احداث 10 عدد آدمروي بتن یپش ساخته
ب) اجراي خط انتقال فاضلاب مرکز فناوریهاي نوین (دیسپاچینگ) زنجان بطول تقریبی 900 متر با لوله پلی اتیلن فاضلابی 315 میلیمتر و احداث 20 عدد آدمروي بتنی پیش ساخته.
ج) اجراي خط انتقال آبهاي سطحی کوي اساتید و مرکز دیسپاچینگ بطول تقریبی 250 متر با لوله پلی اتیلن فاضلابی 700 میلیمتر. پروژه مذکور در سال 1392شروع گردیده و با توجه به صعوبتهاي اجرایی پروژه وعدم صدور مجوزهاي لازم از سوي شهرداري زنجان براي حفاري و ….، پروژه در سال 1393 به اتمام رسیده است

7

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword