طراحی و اجراي تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی قلعه شهرستان عجبشیر

طراحی و اجراي تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی قلعه شهرستان عجبشیر

طراحی و اجراي تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی قلعه شهرستان عجبشیر

پروژه مذکور به جهت تصفیه آب آشامیدنی روستاهاي مجتمع آبرسانی قلعه شهرستان عجبشیر (هفت روستا)طراحی و اجرا شده است. فرایند اصلی تصفیه آب، شامل؛هوادهی، تهنشینی، فیلتراسیون و کلرزنی میباشد و در این فرایند یونهاي مازاد از قبیل؛ آهن و منگنز از آب حذف گردیده و آب تصفیه شده توسط ایستگاه پمپاژ احداث شده به مخازن آب روستاهاي هدف، هدایت میباشد. این پروژه در سال 1391 آغاز و عملیات اجرایی آن در سال 1393 به اتمام رسیده است. لازم بتوضیح است طراحی، تهیه و تامین کلیه تجهیزات موردنیاز و اجراي پروژه برعهده شرکت روندآب آذر بوده است.

9

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword