طراحی و اجراي سیستم هوادهی آب انتقالی از چاه هاي مهاباد

طراحی و اجراي سیستم هوادهی آب انتقالی از چاه هاي مهاباد

با عنایت به وجود گاز دي اکسیدکربن در آب آشامیدنی شهر مهاباد که از چاههاي حفر شده در نقاط مختلف شهرتامین میگردد طراحی و اجراي سیستم هوادهی آب انتقالی از چاه هاي مهاباد با دبی 200 لیتر در ثانیه، بمنظور حذف دي اکسیدکربن، به این شرکت واگذار گردیده است. این پروژه از خرداد سال 1393 آغاز و عملیات اجرایی آن تداوم دارد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword