اجراي شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب کوي اساتید و خط انتقال آبهاي سطحی مرکز فناوريهاي نوین (دیسپاچینگ) زنجان

اجراي شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب کوي اساتید و خط انتقال آبهاي سطحی مرکز فناوريهاي نوین (دیسپاچینگ) زنجان

اجراي شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب کوي اساتید و خط انتقال آبهاي سطحی مرکز فناوريهاي نوین (دیسپاچینگ) زنجان

این پروژه شامل 3 بخش اجرایی اصلی است؛ الف) اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب کوي اساتید دانشگاه علوم پزشکی زنجان بطول تقریبی 400 متر با لوله پلی اتیلن فاضلابی 250 میلیمتر و احداث 10 عدد آدمروي بتن یپش ساخته ب) اجراي خط انتقال فاضلاب مرکز فناوریهاي نوین (دیسپاچینگ) زنجان بطول تقریبی 900 متر با لوله […]

ادامه مطلب

Enter your keyword