پروژه های زه کشی و ابیاری

اجراي بخشی از شبکه آبیاري تحت فشار اراضی پایاب سد دریک سلماس

اجراي بخشی از شبکه آبیاري تحت فشار اراضی پایاب سد دریک سلماس

بمنظور بهره برداري بهینه و افزایش راندمان مصرف آب،احداث بخشی از شبکه آبیاري تحت فشار اراضی پایاب سد دریک سلماس، به این شرکت واگذار گردید که پروژه مذکور در تابستان سال 1393 آغاز گردیده است. احجام اصلی عملیات پروژه مذکور شامل؛ لوله گذاري با لوله پلی اتیلن در سایزهاي مختلف در حدود 40 کیلومتر، احداث […]

ادامه مطلب
اجراي شبکه آبیاري پایاب سد ینگجه آذرشهر

اجراي شبکه آبیاري پایاب سد ینگجه آذرشهر

بمنظور بهره برداري بهینه و افزایش راندمان انتقال آب ذخیره شده در پشت سد ینگجه آذرشهر، احداث بخشی از شبکه آبیاري پایاب آن، به این شرکت واگذار گردید که پروژه مذکور در سال 1391 آغاز و با اجراي حدود یک کیلومتر کانال سنگی، در سال 1392 به پایان رسیده است.بمنظور مسیرگشایی و احداث راه دسترسی، […]

ادامه مطلب

Enter your keyword