پروژه هاي آبیاري تحت فشار

پروژه هاي آبیاري تحت فشار

پروژه هاي آبیاري تحت فشار

نظر به ضرورت اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار،در راستاي افزایش راندمانهاي آبیاري و کاهش مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، شرکت روندآب آذر توانسته است با بهره گیري از دانش روز و متخصصین مهندسی آبیاري، یکی از شرکتهاي فعال در عرصه طراحی و اجراي پروژه هاي آبیاري تحت فشار در منطقه باشد. درجدول ذیل فهرستی از پروژه هاي آبیاري تحت فشار طراحی و اجرا شده توسط این شرکت ارائه شده است.

1213

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword