طراحی و اجرای تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی قلعه شهرستان عجب شیر

طراحی و اجرای تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی قلعه شهرستان عجب شیر

_Tahviliye Yashar II 0001 960x640_Tahviliye Yashar II 0002 960x640_Tahviliye Yashar II 0003 960x640_Tahviliye Yashar II 0004 960x640_Tahviliye Yashar II 0005 960x640_Tahviliye Yashar II 0006 960x640_Tahviliye Yashar II 0008 960x640_Tahviliye Yashar II 0007 960x640_Tahviliye Yashar II 0009 960x640_Tahviliye Yashar II 0010 960x640_Tahviliye Yashar II 0011 960x640_Tahviliye Yashar II 0012 960x640_Tahviliye Yashar II 0013 960x640_Tahviliye Yashar II 0014 960x640

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

تصاویر

تصاویرپروژه تصویه اب شرب مهاباد تصاویر پروژه طراحی و اجرای تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی قلعه…ادامه مطلب

Enter your keyword