درباره ما

images

شرکت روندآب آذر در حالی فعالیت خود را از سال 1386 آغاز نموده است که ثبت رسمی آن به سال 1382 باز میگردد. این
با پایه 5، از معاونت عمرانی استانداري « آب و تاسیسات و تجهیزات » مجموعه با اخذ صلاحیت پیمانکاري در رشته هاي
آذربایجانشرقی، توانسته است تاکنون در حدود 27 پروژه را با ارزش ریالی بالغ بر 35 میلیارد ریال، به اتمام رسانده و هم اکنون نیزفعالیت خود را با 15 نفر از نیروهاي متخصص و جوان در زمینه هاي تخصصی زیر ادامه میدهد.
1) اجراي پروژههاي آبرسانی شهري و روستایی
2) اجراي پروژه هاي فاضلاب شهري و روستایی
3) طراحی و اجراي تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب
4) اجراي شبکه هاي آبیاري و زهکشی
5) طراحی و اجراي سیستمهاي آبیاري تحت فشار
6) احداث مخازن آب و ایستگاههاي پمپاژ
7) اجراي پروژه هاي گاز رسانی شهري و روستایی

Enter your keyword