اجراي شبکه آبیاري پایاب سد ینگجه آذرشهر

اجراي شبکه آبیاري پایاب سد ینگجه آذرشهر

اجراي شبکه آبیاري پایاب سد ینگجه آذرشهر

بمنظور بهره برداري بهینه و افزایش راندمان انتقال آب ذخیره شده در پشت سد ینگجه آذرشهر، احداث بخشی از شبکه آبیاري پایاب آن، به این شرکت واگذار گردید که پروژه مذکور در سال 1391 آغاز و با اجراي حدود یک کیلومتر کانال سنگی، در سال 1392 به پایان رسیده است.بمنظور مسیرگشایی و احداث راه دسترسی، عملیات خاکی به حجم 10 هزار مترمکعب اجرا گردیده است.

10

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword