اجراي بخشی از شبکه آبیاري تحت فشار اراضی پایاب سد دریک سلماس

اجراي بخشی از شبکه آبیاري تحت فشار اراضی پایاب سد دریک سلماس

اجراي بخشی از شبکه آبیاري تحت فشار اراضی پایاب سد دریک سلماس

بمنظور بهره برداري بهینه و افزایش راندمان مصرف آب،احداث بخشی از شبکه آبیاري تحت فشار اراضی پایاب سد دریک سلماس، به این شرکت واگذار گردید که پروژه مذکور در تابستان سال 1393 آغاز گردیده است. احجام اصلی عملیات پروژه مذکور شامل؛ لوله گذاري با لوله پلی اتیلن در سایزهاي مختلف در حدود 40 کیلومتر، احداث حوضچه هاي بتنی برداشت آب به تعداد 15 عدد، تست وراه اندازي سیستم آبیاري تحت فشار در حدود 35 مزرعه به میزان کلی 52 هکتار، میباشد.

11

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword